SGWP
Piątek, 17 listopada 2017 r.
Aktualności
30.12.2014
WSZW I WKU PODPORZĄDKOWANE SZEFOWI SG WP
1 stycznia 2015 r. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przejmie w bezpośrednie podporządkowanie wojewódzkie sztaby wojskowe wraz z podległymi im w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowymi komendami uzupełnień.

30 grudnia br. gen. Mieczysław Gocuł szef Sztabu Generalnego WP oraz gen. broni pilot Lech Majewski Dowódca Generalny RSZ podpisali protokoły przekazania terenowych organów administracji wojskowej (TOAW).

Dowódca Generalny podziękował obecnemu na uroczystości szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ gen. broni Edwardowi Gruszce za profesjonalne kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej, a szefom WSzW życzył kolejnych sukcesów w nowym podporządkowaniu jako impuls do dalszej, ciężkiej, jeszcze lepszej pracy.

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił zaangażowanie gen. broni Edwarda Gruszki w prawidłowe funkcjonowanie podległych jednostek. Następnie, zwracając się do szefów WSzW zaznaczył ich rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego: Postrzegam Was jako ambasadorów sił zbrojnych w terenie. To Wy dajecie świadectwo tego jak jesteśmy postrzegani w społeczeństwie. (...) Oczekuję od Panów nie rewolucji, a mądrej transformacji. Przede wszystkim rzetelnej, solidnej, sumiennej pracy. Pamiętajcie, że obywatel, który przychodzi do Was ma być zadowolony, a dobry wizerunek Wojska Polskiego jest nakazem a nie przywilejem, dodał gen. Mieczysław Gocuł.

Decyzja nr 426/MON z 29.10.2014 r. wprowadza zmianę bezpośredniego podporządkowania wojewódzkich sztabów wojskowych i podległych im w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień z Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który od 1 stycznia 2015 r. pełni, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu odwoławczego od postanowień i decyzji wydanych w pierwszej instancji przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych.

CO ZMIENIA DECYZJA:
  •  bezpośrednie podporządkowanie wojewódzkich sztabów wojskowych i podległych im w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień z Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
  •  powierzenie szefowi SG WP funkcji organu odwoławczego od postanowień i decyzji wydanych w pierwszej instancji przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych;
  • dostosowanie do zasad funkcjonowania administracji publicznej w państwie;
  • skrócenie (uproszczenie) procesu administrowania rezerwami osobowymi oraz przygotowywania tych rezerw na czas mobilizacji i wojny;
  • spłaszczenie oraz optymalizację struktur organizacyjnych i kierowania terenowymi organami administracji wojskowej;
  • odciążenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jako podmiotu wyspecjalizowanego w zabezpieczeniu logistycznym potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej od konieczności kierowania wojskowymi organami niezespolonej administracji publicznej; 
  • zapewnienie spójności istniejącego systemu oraz terminowej realizacji zadań w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako bezpośredni przełożony będzie koordynował i nadzorował realizację przez szefów WSzW zadań w tym obszarze, jak również będzie organem odwoławczym od postanowień wydawanych przez szefów WSzW w tych sprawach;
  •  zachowanie spójności systemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Stosownie do zadań wynikających z decyzji Z-1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej, planowanie i koordynowanie działalności WSzW powierzono Dowódcy Operacyjnemu RSZ.

 

***

 

Zgodnie z art. 13c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) terenowymi organami administracji wojskowej (TOAW) kierował Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadziła nowe zasady kierowania TOAW przenosząc kompetencje do kierowania tymi organami z Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na Ministra Obrony Narodowej. Tym samym dostosowuje podporządkowanie tych organów do ogólnych zasad funkcjonowania administracji publicznej w państwie, które zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) są podporządkowane właściwemu ministrowi. Jednocześnie uchwalona 24 kwietnia 2014 r. nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w swoim uzasadnieniu wskazuje na wyłączenie TOAW z podległości Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i podporządkowanie właściwemu organowi konstytucyjnemu – Ministrowi Obrony Narodowej – a w ramach regulaminu organizacyjnego jego urzędowi. Szefowie WSzW będą więc podporządkowani bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wchodzącego w skład urzędu MON.* * *
Fotogaleria:

* * *