SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
13.07.2017
SG WP: PODSUMOWANIE POŁOWY ROKU
W Warszawie odbyła się odprawa kierowniczej kadry Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP) oraz jednostek podporządkowanych.

Poświęcona została ocenie stopnia realizacji zadań w pierwszej połowie 2017 roku, określeniu priorytetów na kolejne miesiące i wskazaniu głównych kierunków do działania na rok 2018.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni doktor Leszek Surawski przeprowadził 12 i 13 lipca 2017 roku odprawę koordynacyjno-zadaniową z szefami komórek organizacyjnych tworzących sztab oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych. Celem narady było podsumowanie oraz rozliczenie działalności w pierwszych miesiącach 2017 roku, sformułowanie wniosków i określenie ich wpływu na aktywność prowadzoną w drugiej połowie bieżącego roku. Przedstawiono również priorytetowe zadania komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych w 2017 roku. Wskazano główne kierunki do działania na rok 2018. Dokonano identyfikacji potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na realizację przedsięwzięć.

Odprawa była przedsięwzięciem podsumowującym pół roku służby generała broni Leszka Surawskiego w roli szefa SG WP. W roboczym spotkaniu uczestniczyło kierownictwo SGWP, na czele z zastępcą szefa SG WP generałem brygady Janem Dziedzicem, jak również szefami zarządów i bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych. Obecni byli przedstawiciele Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Terenowe organy administracji wojskowej reprezentowali szefowie szesnastu Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

Pierwsze półrocze było czasem intensywnej pracy związanej z optymalizacją struktur kierowania oraz dowodzenia Wojska Polskiego. Działania związane z prowadzeniem Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz wdrażaniem rekomendacji wpływają na proces kształtowania i funkcjonowania armii.

Ostatnie miesiące stawiały przed siłami zbrojnymi szereg wyzwań. Ich skala wywarła wpływ na kierunki prowadzonych działań. Implementacja postanowień warszawskiego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, aktywowanie dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschodniej i przygotowanie przyjęcia sojuszniczych sił wsparcia w ramach wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO to wybrane przykłady aktywności. Kwestie modernizacji technicznej Wojska Polskiego, utrzymania, wzmocnienia i budowania zdolności sił zbrojnych oraz problematyka tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej niezmiennie stanowiły treść pracy. W czerwcu Polska podsumowała i przekazała Węgrom prezydencję w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej na poziomie wojskowym.

Pierwsza część odprawy poświęcona była problematyce funkcjonowania wojska w relacji z otoczeniem w regionach administrowanych przez Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Generał Surawski podkreślił znaczenie działań na rzecz budowania zrozumienia, akceptacji i zaufania społeczeństwa do Wojska Polskiego.  - Aktywna praca terenowych organów administracji wojskowej powinna polegać na współpracy z władzami i samorządami w regionach, jak również umiejętnym, opartym na dialogu współdziałaniu na rzecz celów sił zbrojnych oraz środowisk lokalnych - zaznaczył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednym z obszarów działania jest promowanie ochotniczych form służby wojskowej.

Druga część odprawy dotyczyła problematyki obejmującej całokształt spraw i zagadnień związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono znaczenie dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jego wpływu na kształtowanie i wzmacnianie zdolności Wojska Polskiego. Sztab Generalny Wojska Polskiego realizuje proces planowania i programowania rozwoju, określania zdolności Sił Zbrojnych oraz organizowania systemów funkcjonalnych. Decyzje i rekomendacje opierają się na systemowej analizie oraz ocenie uwarunkowań bezpieczeństwa. - System kierowania i dowodzenia musi być sprawnym narzędziem służącym zapewnieniu stałej gotowości obronnej państwa - stwierdził generał Surawski.

Odprawa pozwoliła na ustalenie priorytetów do działalności wszystkich zarządów tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego, jak również jednostek bezpośrednio podległych i terenowych organów administracji wojskowej. Robocza dyskusja służyła podniesieniu poziomu świadomości sytuacyjnej, koordynacji, identyfikacji i rozumieniu czynników determinujących realizację zadań oraz określeniu oczekiwanych efektów, przewidywanych do osiągnięcia w 2017 oraz 2018 roku.Tekst: płk Tomasz Szulejko
Zdjęcia: A. Szubiński/ SGWP (P1)


* * *
Fotogaleria:

* * *