SGWP
Wtorek, 25 września 2018 r.
Aktualności
10.10.2017
ĆWICZENIE CWIX 2018
Zespół planistyczno-koordynacyjny pod przewodnictwem przedstawiciela Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP, zainicjował prace przygotowujące stronę polską do udziału w ćwiczeniu interoperacyjności CWIX 2018.

Ćwiczenie interoperacyjności CWIX, prowadzone w formie warsztatów interoperacyjności, jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Sojusznicze Dowództwo Transformacji (ACT) ukierunkowanym na badanie nowych technologii, testowanie i weryfikację stosowanych rozwiązań w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym o klauzuli NATO SECRET, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i rozwiązań systemowo-programowych.
 
Ćwiczenie CWIX 2018 poprzedzone będzie trzema konferencjami planistycznymi:
 • Wstępna Konferencja Planistyczna (CWIX 2018 Initial Planning Conference) 07 - 10.11.2017 r. (Porvoo, Finlandia);
 • Główna Konferencja Planistyczna (CWIX 2018 Main Planning Conference) 30.01 - 2.02.2018 r. (Garmisch-Partenkirchen, Niemcy);
 • Końcowa Konferencja Koordynacyjna (CWIX 2018 Final Coordination Conference) 13 - 16.03.2018 r. (Slagelse, Dania).
CWIX 2018 – Zadania
Podczas ćwiczenia CWIX 2014 grupa zarządzająca ćwiczeniem (Senior Management Group) zaakceptowała wytyczne organizatora (ACT) do ćwiczenia CWIX na kolejne lata (NATO CWIX Exercise – Overarching Guidance – version 1.0), które 8 sierpnia 2014 r. zostały zaakceptowane przez NATO Consultation Command and Control Board (NATO C3 Board).
 
W wytycznych zapisano, że: „zwiększanie interoperacyjności jest kluczowym elementem składowym zawartym w inicjatywach Connected Forces Initiative (CFI) oraz Smart Defence” i na tej podstawie określono cele ćwiczenia, którymi są:
 • zwiększenie interoperacyjności systemów łączności i informatyki wśród sojuszników oraz krajów partnerskich;
 • zwiększenie odporności sieci teleinformatycznych NATO oraz narodowych wykorzystywanych na potrzeby aktualnych jak również przyszłych misji ze szczególnym naciskiem na sieci polowe (zdolne do przerzutu) budowane zgodnie z koncepcją NATO Federated Mission Networking (NATO FMN);
 • poprawa możliwości współdzielenia informacji między NATO, sojuszników oraz podmioty spoza NATO zgodnie z zasadami umieszczonymi w NATO Federated Mission Network Implementation Plan (NFIP).
Cele te osiągane będą poprzez zapewnienie przez organizatora ćwiczenia wspólnego federacyjnego środowiska sieciowego i operacyjnego wspieranego przez NATO-wskie oraz narodowe procedury walidacji, weryfikacji, kwalifikacji oraz oceny rozwiązań, wliczając środowisko wirtualne reprezentowane przez systemy modelowania i symulacji.
 
Do głównych zadań określonych do realizacji podczas kolejnych edycji ćwiczenia należą:
 • prowadzenie walidacji oraz weryfikacji rozwiązań narodowych wspierających procesy dowodzenia;
 • ocena interoperacyjności rozwiązań teleinformatycznych w ramach osiągania zdolności FMN;
 • ocena interoperacyjności rozwiązań teleinformatycznych w ramach osiągania zdolności NATO Response Force (NRF) oraz Joint Task Force;
 • ocena stanu interoperacyjności systemów modelowania i symulacji NATO z rozwiązaniami narodowymi;
 • rozwój zdolności teleinformatycznych w obszarze NATO Cyber Defence w celu zwiększenia skuteczności ochrony wymienianych informacji.
Ćwiczenie stwarza możliwość do przetestowania różnych rozwiązań teleinformatycznych oraz wymianę doświadczeń i uwag pomiędzy obsadami operacyjnymi ćwiczących jednostek NATO i krajów partnerskich oraz kadrą inżynierską producentów prezentowanych rozwiązań.
 
Ponadto podczas konferencji CWIX 2018 Exercise Specification Conference (CWIX 2018 ESC), która odbyła się w dniach 19 - 21.09.2017 r. w Farnborough (Wielka Brytania), ustalono, że przedstawiciele narodowi (National Leaders) do Wstępnej Konferencji Planistycznej - CWIX 2018 IPC dokonają oceny dokumentu CWIX Overarching Guidance i prześlą do kierownictwa ćwiczenia narodowe uwagi i propozycje zmian zapisów.
 
Zamierzenia strony polskiej
Na podstawie zgłoszonych propozycji jednostek i komórek organizacyjnych MON oraz w wyniku spotkań roboczych zdefiniowane zostały poniższe obszary tematyczne, w których poszczególne rodzaje sił zbrojnych i komórki organizacyjne MON (określane mianem Sponsorów Operacyjnych) zainteresowane są dokonaniem weryfikacji i sprawdzeń projektowanych, implementowanych lub wdrażanych rozwiązań techniczno-programowych w zakresie zgodności ze standardami interoperacyjności przyjętymi i rozwijanymi w Sojuszu.
 
Zespół Planistyczno - Koordynacyjny wypracował następujące propozycje obszarów tematycznych do realizacji w ramach ćwiczenia CWIX 2018:
 
OBSZAR  ZAGADNIENIE
Tworzenie świadomości sytuacyjnej na poszczególnych poziomach dowodzenia w Wojskach Lądowych. 1. Wymiana informacji operacyjnych pomiędzy stanowiskami dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego przy wykorzystaniu protokołów MIP DEM, ADEM, VMF, NVG, Link 16, NFFI, FFI, DIS/HLA. Implementacja usług WWW oraz mechanizmu MIP DEM 4.0 i ADEM.
2. Usługi serwera identyfikacji bojowej. Identyfikacja własnych oraz sojuszniczych wojsk i obiektów na polu walki.
Tworzenie świadomości sytuacyjnej na poszczególnych poziomach dowodzenia w Marynarce Wojennej. 1. Sprawdzenie poprawności pracy w sieci (konfiguracja kanałów odbiorczo/ nadawczych ZSyD MW Łeba).
2. Sprawdzenie poprawności przesyłanych meldunków (Link 11B Simple, OTH-T GOLD, NVG oraz wiadomości ADatP-3).
3. Sprawdzenie możliwości zobrazowania otrzymanych informacji.
Sprawdzenie możliwości taktycznych systemów transmisji danych. Tworzenie świadomości sytuacyjnej na poszczególnych poziomach dowodzenia w Siłach Powietrznych. 1. Wymiana informacji pomiędzy stanowiskami dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego.
2. Implementacja protokołów Link 11, Link 16, ASTERIX, VMF, NFFI.
 
Tabela 1. obszary tematyczne ćwiczenia CWIX 2018
 
Ponadto zdefiniowane zostały zasadnicze cele Sił Zbrojnych RP do udziału w ćwiczeniu CWIX 2018:
 • testowanie rozwiązań planowanych do wdrożenia oraz wdrożonych w siłach wydzielanych do NATO;
 • testowanie rozwiązań wykorzystywanych do realizacji bieżących zadań w ramach współdziałania z NATO i państwami członkowskimi NATO;
 • testowanie rozwiązań, mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa narodowych systemów wsparcia dowodzenia;
 • wykorzystanie środowiska certyfikowanego do klauzuli SECRET do przeprowadzenia testów narodowych systemów wsparcia dowodzenia.
Informacje dotyczące procesu planistycznego do ćwiczenia CWIX 2018 znajdują się na portalu internetowym organizatora ćwiczenia ACT pod adresem:
https://tide.act.nato.int/cwix/index.php/CWIX_2018
Zgłoszenie do udziału w CWIX 2018
Zgłoszenia propozycji rozwiązań teleinformatycznych do udziału w ćwiczeniu CWIX 2018 należy przesyłać na piśmie do dnia 16.10.2017 r. do Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP (fax nr 261 870 008). Wersję elektroniczną zgłoszenia propozycji rozwiązania prosimy przesłać na adres: j.stepniewski@ron.mil.pl
 
Propozycja powinna zawierać:
 1. Proponowaną nazwę rozwiązania / nazwę skróconą.
 2. Obszar / zagadnienie, w który wpisuje się dane rozwiązanie (Tabela 1).
 3. Opis, przeznaczenie i funkcjonalność proponowanego rozwiązania, w tym: zaimplementowane rozwiązania techniczne, programowe itp., narzędzia, protokoły, standardy wymiany informacji, usługi itp., których sprawdzenie jest planowane.
 4. Dla rozwiązań testowanych w latach poprzednich - wnioski i ogólne wyniki testów - obowiązkowo ze wskazaniem nowych funkcjonalności w stosunku do prowadzonych wcześniej testów.
 5. Określenie zakresu udziału w testach (testy w ramach realizacji scenariusza operacyjnego ćwiczenia lub testy bilateralne z innymi rozwiązaniami).
 6. Zakres możliwego do udzielenia wsparcia w ćwiczeniu (rozumiany, jako zakres technicznego i personalnego zaangażowania firmy w realizację ćwiczenia, w tym deklaracja udziału w konferencjach planistycznych).
 7. Upoważnioną osobę do kontaktów roboczych.

Szablon dokumentu do wypełnienia (do pobrania).
 
Brak pełnej informacji zgodnie z ww. wzorem skutkował będzie brakiem rozpatrzenia zgłoszonego rozwiązania.
      
Posiadanie przez proponowane rozwiązanie teleinformatyczne stosownych certyfikatów bądź pozytywnych wyników testów prowadzonych w ramach krajowych lub zagranicznych ćwiczeń, ewentualnie testów z systemami referencyjnymi będzie atutem w procesie wstępnej kwalifikacji przez wojskowego opiekuna / lidera rozwiązania.
 
Nie dopuszcza się przesyłania zgłoszeń w postaci folderów lub materiałów reklamowych. W podobnych przypadkach zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 
Kwalifikacja rozwiązań do udziału w CWIX 2018
 
Na podstawie nadesłanych zgłoszeń przeprowadzona zostanie wstępna kwalifikacja proponowanych rozwiązań teleinformatycznych do udziału w ćwiczeniu interoperacyjności CWIX 2018. Zgłoszone rozwiązania zostaną poddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:
 1. Rozwiązanie planowane lub wykorzystywane przez siły wydzielane oraz współdziałające z NATO.
 2. Przydatność dla SZ RP (wdrożone, planowane do wdrożenia w najbliższym czasie).
 3. Rozwiązanie perspektywiczne do wykorzystania w SZ RP (np. szkolenie, symulacja).
 4. Stopień zaawansowania rozwiązania (wartość dodana / nowe rozwiązanie w stosunku do ostatnio testowanej wersji).
 5. Rozwiązania innowacyjne (realizacja innych potrzeb, rozwiązanie własne firmy – możliwe do wykorzystania w ramach rozwoju zdolności SZ RP do dowodzenia).
 
Ostateczna weryfikacja dokonana zostanie w trakcie kolejnych spotkań i konferencji planistycznych do ćwiczenia poprzez ocenę realizowaną przez lidera rozwiązania polegającą na określeniu możliwości współpracy z innymi rozwiązaniami państw biorących udział w ćwiczeniu (zakres i ilość sprawdzeń) oraz terminowym spełnieniu wymagań bezpieczeństwa osobowego i teleinformatycznego związanego z udziałem w ćwiczeniu.
 
Zespół Planistyczno-Koordynacyjny zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zakwalifikowanych rozwiązań bez podania przyczyny. Wyniki wstępnej weryfikacji zostaną rozesłane do zgłaszających rozwiązanie oraz przekazane do punktów kontaktowych określonych w zgłoszeniach do 31.10.2017 r.
 
Przedstawiciele producentów zakwalifikowanych rozwiązań mogą wziąć udział we Wstępnej Konferencji Planistycznej do ćwiczenia CWIX 2018 (CWIX 2018 IPC), która odbędzie się w dniach  7 - 10.11.2017 r. w Porvoo (Finlandia). Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konferencji oraz warunków zakwaterowania znajdują się pod adresem: https://tide.act.nato.int/cwix/index.php/CWIX_2018
 
Wymagania bezpieczeństwa dla włączenia krajowego systemu (rozwiązania / capability) do sieci CFBLNet i udziału w ćwiczeniu CWIX 2018
 
Ze względu na klauzulę tajności sieci CFBLNET wykorzystywanej w ramach ćwiczenia CWIX 2018 (NATO SECRET) podstawowym warunkiem przyłączenia do ww. sieci i udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu jest uzyskanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego udzielanej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego na podstawie pkt. 18 Decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2012 poz. 8).
 
Instytucje delegujące swoje rozwiązania do udziału w przedmiotowym ćwiczeniu powinny spełniać wymagania określone w następujących dokumentach:
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228), zwana dalej „Ustawą”;
 • Przepisy wykonawcze do Ustawy, w szczególności: Wytyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi, zwane dalej „Wytycznymi”;
 • CWIX 2018 Security Policy;
 • Annex C to CFBLNet Publication, CFBLNet Security and Information Assurance Strategy, Version 7.0, Sept. 2012;
 • Security within the North Atlantic Treaty Organisation, C-M (2002) 49, 17 Jun 2002;
 • Primary Directive on CIS Security, AC/35-D/2004-REV3, 15 Nov 2013;
 • INFOSEC Management Directive for CIS, AC/35-D/2005-REV2, 18 Oct 2010;
 • Directive on the Security of Information, AC/35-D/2002-REV4, 17 Jan 2012.
Bezpieczeństwo osobowe:
Osoby będące użytkownikami systemów powinny posiadać:
 • NATO PERSONNEL SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE w zakresie dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 19 Ustawy.
Osoby pełniące funkcje administratorów powinny posiadać:
 • NATO PERSONNEL SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE w zakresie dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 19 Ustawy;
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w art. 52 ust. 4 Ustawy.
 
Bezpieczeństwo teleinformatyczne:
Instytucja powinna dokonać rejestracji i zapewnić przechowywanie informatycznych nośników danych o klauzuli NATO SECRET na zasadach określonych w Wytycznych. W przypadku, gdy powyższa okoliczność będzie jedyną formalną przeszkodą zakwalifikowania rozwiązania teleinformatycznego do udziału, dopuszcza się dokonywanie tych czynności w odpowiedniej kancelarii sponsora operacyjnego (po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji sponsora operacyjnego). Sposób dalszego postępowania z nośnikami po zakończeniu ćwiczenia będzie zgodny z polityką bezpieczeństwa CWIX 2018 i krajowymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie tj. np. przekazanie do kancelarii, dokonanie zniszczenia lub przechowanie informatycznych nośników danych w miejscu ćwiczenia (JFTC).
 
Szczegółowe informacje odnośnie polityki bezpieczeństwa ćwiczenia CWIX 2018 będą publikowane na stronie: https://tide.act.nato.int/cwix/index.php/CWIX_2018_Security_Working_Group