SGWP
Czwartek, 15 listopada 2018 r.
Aktualności
28.11.2017
PRZEKAZANIE WSzW W PODPORZĄDKOWANIE DEPARTAMENTU KADR MON
W Sztabie Generalnym WP odbyło się oficjalne przekazanie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych w bezpośrednie podporządkowanie Departamentu Kadr MON.

Protokoły przekazania-przyjęcia podpisali: szef Sztabu Generalnego WP generał broni dr Leszek Surawski i dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman.

W spotkaniu, które odbyło się 28 listopada uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Departamentu Kadr MON, Sztabu Generalnego WP oraz szefowie WSzW.

W związku ze zmianą podporządkowania, za dotychczasową pracę i realizację zadań gen. Leszek Surawski wyróżnił szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych okolicznościowymi ryngrafami.

***
Na mocy decyzji nr 177/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniającej decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem wojewódzkie sztaby wojskowe zostały przekazane w bezpośrednie podporządkowanie Dyrektora Departamentu Kadr.

Główne zadania Terenowych Organów Administracji Wojskowej wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ich uszczegółowienie zostało zawarte w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych wykonują w szczególności zadania z zakresu:
 1. organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień;
 2. zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 3. koordynacji rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 4. gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowania użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;
 5. zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 6. koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych oraz Narodowych Sił Rezerwowych i w czasie wojny;
 7. udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie;
 8. koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji);
 9. organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy;
 10. planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;
 11. administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony;
 12. udziału w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby   obronności i bezpieczeństwa państwa;
 13. współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują w szczególności zadania z zakresu:
 1. zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 2. administrowania rezerwami osobowymi;
 3. świadczeń na rzecz obrony;
 4. współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 5. rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 6. realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;
 7. udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 8. promocji obronności i służby wojskowej.

W skład Terenowych Organów Administracji Wojskowej wchodzi 16 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i 86 Wojskowych Komend Uzupełnień.

* * *
Fotogaleria:

* * *