SGWP
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Aktualności
01.02.2018
SG WP: WYZWANIA ROKU JUBILEUSZU
W Warszawie odbyła się odprawa kierowniczej kadry Sztabu Generalnego WP oraz jednostek podporządkowanych, poświęcona ocenie stopnia realizacji zadań w 2017 r., określeniu priorytetów na 2018 i wskazaniu głównych kierunków do działania na rok 2019.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni doktor Leszek Surawski przeprowadził 1 lutego 2018 roku odprawę rozliczeniowo-zadaniową z szefami komórek organizacyjnych tworzących sztab oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych.

Celem narady było podsumowanie oraz rozliczenie działalności w 2017 roku, sformułowanie wniosków i określenie ich wpływu na aktywność prowadzoną w roku bieżącym. Przedstawiono również priorytetowe zadania komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych w 2018 roku. Wskazano główne kierunki do działania na rok 2019. Dokonano identyfikacji potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na realizację przedsięwzięć.

Odprawa była przedsięwzięciem organizowanym po roku pełnienia funkcji szefa SG WP przez generała broni Leszka Surawskiego. W roboczym spotkaniu uczestniczyło kierownictwo SGWP, na czele z zastępcami szefa SG WP generałem broni Michałem Sikorą, generałem brygady Janem Dziedzicem oraz generałem brygady Adamem Joksem, jak również szefami zarządów i bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych. Obecni byli przedstawiciele Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów, Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. W przedsięwzięciu uczestniczył również dyrektor Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, które od początku bieżącego roku zostało podporządkowane – w wyniku rekomendacji Strategicznego Przeglądu Obronnego – szefowi Sztabu Generalnego WP. Po raz pierwszy obecny był także starszy podoficer SG WP.

Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlegają również: Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym, Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie oraz Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu.

Ubiegły rok był czasem intensywnej pracy związanej z optymalizacją struktur kierowania oraz dowodzenia Wojska Polskiego. Proces ten determinuje kształt oraz funkcjonowanie armii w wymiarze narodowym i sojuszniczym.

Ostatnie miesiące stawiały przed siłami zbrojnymi szereg wyzwań. Ich skala wywarła wpływ na kierunki prowadzonych działań, w kontekście wzrostu potencjału. W trakcie odprawy podniesiono problematykę dotyczącą planowania strategicznego użycia Wojska Polskiego, programowania wieloletniego rozwoju oraz budowania zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono znaczenie dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również jego wpływ na kształtowanie i wzmacnianie Wojska Polskiego. Zwrócono uwagę na aspekty związane z obecnością w Polsce sił sojuszniczych oraz zadania sił zbrojnych wynikające z roli państwa gospodarza. Zaznaczono konieczność prowadzenia dalszych prac na rzecz realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie.

W kontekście przyszłych zadań wskazano obszary dotyczące zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz rekomendacji i wniosków ze Strategicznego Przeglądu Obronnego.

W 2018 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego obchodzi jubileusz stu lat istnienia. W związku z rocznicą zaplanowano szereg przedsięwzięć służących uświetnieniu rocznicy ustanowienia instytucji, która pozostaje jednym z najstarszych podmiotów państwowych. Warto zaznaczyć, że Sztab Generalny Wojska Polskiego rozpoczął budowanie polskiej siły zbrojnej już 25 października 1918 roku. Obchody jubileuszu wpisują się w narodowe uroczystości stulecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotnym przedsięwzięciem realizowanym w roku 2018 będzie organizacja w Polsce wyjazdowego posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO. Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego szefowie sztabów generalnych i obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkają się na jesiennej sesji wyjazdowej w Warszawie. Spotkanie Pierwszych Żołnierzy państw sojuszniczych stanowi swoiste docenienie roli Sił Zbrojnych RP w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

„Sztab Generalny Wojska Polskiego postrzega problematykę obronności w wymiarze systemowym. Nasze działania powinny wynikać z odpowiedzialnej refleksji. Podstawę wnioskowania musi stanowić analiza faktów, czynników, danych, liczb i argumentów. Naszym obowiązkiem jest proponowanie racjonalnych rekomendacji i optymalnych rozwiązań. System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP musi być gotowy do reagowania na zmiany w szeroko rozumianym środowisku bezpieczeństwa”, stwierdził generał broni Leszek Surawski.

Odprawa pozwoliła na ustalenie priorytetów do działalności wszystkich zarządów tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego, jak również jednostek bezpośrednio podległych. Robocza dyskusja przyczyniła się do lepszego zrozumienia czynników determinujących realizację zadań i określenia oczekiwanych efektów, przewidywanych do osiągnięcia w 2018 oraz 2019 roku.

Generał Surawski podziękował żołnierzom i pracownikom sztabu za rok wspólnej, trudnej i odpowiedzialnej służby. Wyraził nadzieję na dalszą, efektywną i satysfakcjonującą aktywność na rzecz wzmacniania systemowych podstaw funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

Odprawie towarzyszyła prezentacja nowych wzorów umundurowania oraz nowoczesnych racji żywnościowych, przygotowana przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej i Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej.


płk Tomasz Szulejko


* * *
Fotogaleria:

* * *