SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
04.02.2019
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
Od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).
 
Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:
 
•    mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 
•    mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 
•    mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 
•    mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po 26 kwietnia 2019 r. (po zakończeniu kwalifikacji wojskowej), i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 

•    kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 
Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.
 
Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
 
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
 
•    kategoria A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
 
•    kategoria B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
 
•    kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 
•    kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.
 
Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
 
•    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

•    dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
•    aktualną fotografię o wymiarach 35 x 40 mm bez nakrycia głowy,

•    dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:


•    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

•    dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);

•    książeczkę wojskową.
 

***

Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana jest corocznie. Szczegóły jej organizacji określa co roku rozporządzenie MSWiA oraz MON.
 

Zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.