SGWP
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Aktualności
20.09.2012
POLACY NA ĆWICZENIU COMBINED ENDEAVOR 2012
W dniach od 6 do 20 września 2012 r. w obiektach bazy wojskowej Joint Multinational Simulation Center w Grafenwoehr w Niemczech dowództwo Sił Zbrojnych USA w Europie (USEUCOM) przeprowadziło po raz kolejny ćwiczenie COMBINED ENDEAVOR.

Ćwiczenie organizowane jest od 1995 roku. Ćwiczenie COMBINED ENDEAVOR swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty związane z budową systemów teleinformatycznych na potrzeby sił zbrojnych począwszy od systemów transmisyjnych, przez sieci komputerowe, systemy informatyczne automatyzujące proces dowodzenia, kończąc na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i operacjami w cyberprzestrzeni.
W tegorocznych ćwiczeniach COMBINED ENDEAVOR 2012 (CE12) wzięło udział ponad 1600 żołnierzy z 38 krajów należących do NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Ocenia się, że ćwiczenie CE jest największym na świecie przedsięwzięciem sprawdzającym interoperacyjność systemów łączności oraz systemów automatyzujących proces dowodzenia. Podstawowym zadaniem ćwiczących jest budowa infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej bezpieczny dostęp do usług sieciowych niezbędnych do prowadzenia wielonarodowej operacji wojskowej. W trakcie budowy systemu teleinformatycznego przeprowadzane są testy sprawdzające poprawność współpracy rozwiązań stosowanych przez poszczególne kraje. Zebrane wyniki służą do opracowania instrukcji „Interoperability Guide” opisującej możliwości współpracy urządzeń i systemów informatycznych różnych państw.
Zbudowana w czasie ćwiczenia koalicyjna infrastruktura teleinformatyczna podlega ocenie nie tylko w ujęciu technicznym, ale również operacyjnym. Techniczna ocena realizowana jest poprzez obciążenie sieci odpowiednio przygotowanymi profilami ruchu reprezentującymi pracę poszczególnych stanowisk dowodzenia ugrupowania bojowego. Ocena operacyjna zrealizowana została w oparciu
o scenariusz, który zakładał przeprowadzenie operacji militarnych, stabilizacyjnych i pomocy humanitarnej w hipotetycznym państwie TYTAN przez Połączone Wielonarodowe Siły Zadaniowe (ang. Combined Joint Task Force). Głównym zadaniem realizacji testów operacyjnych było sprawdzenie możliwości systemów automatyzującym dowodzenie do zapewnienia wymiany informacji dla sił koalicyjnych.
W ćwiczeniu CE12 Polskę reprezentowała 70-osobowa Grupa Zadaniowa Wojska Polskiego składająca się z żołnierzy będących specjalistami z różnych dziedzin łączności i informatyki oraz oficerów, którzy jako użytkownicy systemów wykorzystywali systemy automatyzujące proces dowodzenia. Żołnierze biorący udział w ćwiczeniu CE12 reprezentowali Sztab Generalny WP, dowództwa 12 i 16 Dywizji Zmechanizowanych, 20 Brygadę Zmechanizowaną, 15 Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Brygadę Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód z 100. batalionem łączności, Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Ladowych, Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych oraz Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego SZ. Głównym zadaniem, które otrzymała Grupa Zadaniowa Wojska Polskiego było zabezpieczenie usług teleinformatycznych wymaganych na szczeblu brygady, która składa się z pięciu batalionów (ukraińskiego, dwóch słowackich, macedońskiego i serbskiego) i jednej kompanii (armeńskiej). Brygada była podporządkowana Dowództwu Komponentu Lądowego, który wchodzi w skład połączonych sił koalicyjnych. Ponadto, polscy żołnierze uruchomili i eksploatowali elementy systemu dowodzenia batalionów wchodzących w skład brygad niemieckiej i kanadyjskiej. Szczególne uznanie organizatorów CE12 polscy żołnierze zyskali za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie części ćwiczenia zwanej CYBER ENDEAVOR obejmującej prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni. Udział polskich żołnierzy w CE12 nie ogranicza się tylko do realizacji zaplanowanych testów i scenariuszy. Oficerowie Sił Zbrojnych RP od wielu lat uczestniczą także w pracach kierownictwa ćwiczeń COMBINED ENDEAVOR odpowiadając za jego przygotowanie i przeprowadzenie, zajmując kluczowe stanowiska w strukturze ćwiczenia i odpowiadają, między innymi, za zabezpieczenie i integrację usług dostarczanych przez sieci teleinformatyczne dowódcom i operatorom pracujących w ramach stanowisk dowodzenia.
Pozytywne wyniki uzyskane w trakcie CE12 potwierdzają poprawność przyjętego kierunek rozwoju i modernizacji polowych systemów teleinformatycznych Sił Zbrojnych RP oraz konieczność implementacji w Siłach Zbrojnych RP systemów automatyzujących proces dowodzenia na wszystkich poziomach dowodzenia wyposażonych w interfejsy umożliwiających pracę w koalicji międzynarodowej.
Zdobyte doświadczenia obsług technicznych i obsad operacyjnych wykorzystujących nowoczesne systemy dowodzenia w środowisku międzynarodowym mogą być bezpośrednio wykorzystane przy realizacji naszych zobowiązań międzynarodowych w ramach Sił Odpowiedzi NATO lub Grup Bojowych Unii Europejskiej.
Za wytyczanie kierunków i priorytetów dla kolejnych ćwiczeń COMBINED ENDEAVOR odpowiada Komitet Sterujący składający się z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w ćwiczeniu. Posiedzeniu Komitetu przewodniczy zwyczajowo Szef J6 dowództwa Sił Zbrojnych USA w Europie.
W czasie tegorocznego posiedzenia Komitetu Sterującego, w którym Polskę reprezentował szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności, gen. bryg. Józef Nasiadka, uzgodniono że nowymi priorytetami następnych ćwiczeń COMBINED ENDEAVOR będą operacje w cyberprzestrzeni oraz weryfikacja nowej - wynikającej z doświadczeń z operacji ISAF w Afganistanie - koncepcji Future Mission Network. Propozycja Komitetu Sterującego wraz z planowanymi w przyszłości wspólnymi działaniami jednostek SZ RP z jednostkami innych państw, np. w ramach Sił Odpowiedzi NATO lub Grup Bojowych UE, zostanie uwzględniona przy opracowywaniu naszych narodowych celów uczestnictwa w kolejnych ćwiczeniach COMBINED ENDEAVOR.

Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 SG WP