SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Zadania

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością Sił Zbrojnych w czasie pokoju.


Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

1) dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
 
2) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
 
3) planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;
 
4) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych;
 
5) przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa;
 
6) określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych;
 
7) zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
 
8) programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
 
9) programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych;
 
10) planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych;
 
11) reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
 
12) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
 
13) przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;
 
14) ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.


Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jemu podporządkowanych, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przy pomocy jednostki wskazanej, w drodze decyzji, przez Ministra Obrony Narodowej”.